Domeniu Succesoral

• dezbateri succesorale finalizate cu eliberarea certificatului de calitate de moştenitor, de moştenitor sau de legatar (acte necesare);
• redactarea şi autentificarea partajelor voluntare între părţi;
• redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare, renunţare, neacceptare (după caz) a moştenirii;
• redactarea şi autentificarea testamentelor (acte necesare).

ACTELE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII (MOȘTENIRII) SUNT:

• Cerere în vederea deschiderii procedurii succesorale (se completează la notariat);
• Certificatul de deces al defunctului;
• Actele de stare civilă prin care se face dovada calităţii de moştenitor (certificat de naştere, certificat de căsătorie etc.);
• Testament (legat universal sau particular) – dacă este cazul;
• Titlurile de proprietate ale defunctului (contract de vânzare cumpărare, donaţie, certificat de moştenitor, titluri de proprietate pentru imobile,extras de cont pentru banii aflaţi în banca pe numele defunctului,act de concesiune pentru loc de veci,certificat de acţionar,certificat de înmatriculare şi cartea de identitate pentru auto,precum şi orice alte acte care se dovedesc utile cauzei.) – acte care servesc la stabilirea masei succesorale.
• Certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară (eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite) competenţă.

Notarul public, la încheierea procedurii succesorale notariale, eliberează un certificat de moştenitor (legal/testamentar, sau legal şi testamentar, după caz) prin care se stabileşte calitatea de moştenitor şi masă succesorală (bunurile rămase de pe urmă defunctului). Cererea de deschidere a procedurii succesorale se adresează unui notar public de la locul ultimului domiciliu al persoanei decedate. Moştenitorii trebuie să facă dovadă acceptării succesiunii în termenul legal de opţiune succesorală (acesta este de 1 an). Acceptarea moştenirii este expresă atunci când se face prin declaraţie autentică sau tacită,prin efectuarea (după decesul autorului, dar în interiorul termenului legal de opţiune) a unor acte şi/sau fapte pe care moştenitorul nu le-ar fi putut face decât în această calitate. În caz de renunţare la moştenire, aceasta se face printr-o declaraţie expresă dată în faţă notarului, în termenul de opţiune succesorală. În cazul în care moştenitorii nu au posibilitatea să dezbată succesiunea (de exemplu, din motive financiare), dar au nevoie să dovedească calitatea de moştenitor, pot solicita notarului public eliberarea unui certificat de calitate de moştenitor. Acesta, spre deosebire de certificatul de moştenitor, stabileşte numai cine sunt moştenitorii defunctului, nu şi bunurile care au aparţinut acestuia. Ulterior, moştenitorii stabiliţi prin certificatul de calitate de moştenitor, vor putea solicita eliberarea unui certificat de moştenitor care să cuprindă şi bunurile moştenirii. Notarul Public va stabili taxele în funcţie de valoarea bunurilor moştenirii. Valoarea moştenirii se stabileşte după expertiza notarială existentă la dispoziţia notarilor publici. Declaraţia de opţiune succesorală va fi comunicată de Notarul Public la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (o bază de date existenţa la nivel naţional). În acest fel, este făcut public faptul că aţi acceptat sau aţi renunţat la moştenire, astfel încât, la dezbaterea moştenirii, orice notar va şti de existenţa acestor opţiuni succesorale. Deschiderea procedurii succesorale este preferabil să fie declanşată într-un termen rezonabil, având în vedere că în condiţiile în care se depăşeşte termenul de 2 ani de la deces, se va achita un impozit către stat. Dezbaterea succesiunii, finalizată cu eliberarea unui certificat de moştenitor, este obligatorie chiar şi în situaţia în care există un testament.

 

ACTELE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNUI TESTAMENT SUNT:

• actul de identitate al testatorului;
• datele legatarului/legatarilor (persoană/persoanele beneficiare ale testamentului);
• documente/date specifice, în funcţie de dispoziţiile testamentului.  Acestea se stabilesc în funcţie de fiecare caz în parte, contactând biroul notarial.

CONTACTEAZĂ-NE

Nume (necesar)

Telefon (necesar)

Email (necesar)

Subiect

Mesaj